Morten Jensen

Morten Jensen

tirsdag, 12 mai 2020 14:11

Smittevernsveiledning for seiling

Norges Seilforbund har i dag utarbeidet en smittervernsveiledning for seiling som skal benyttes av landets seilforeninger og klasseklubber.

Gjeldende fra 12. mai til og med 14. juni 2020. Oppdatert 13.05

INNLEDNING

«Smitterisikoen er mindre på godt ventilerte steder og særlig utendørs». Slik lyder punkt én i Helsedirektoratets liste over smitteforebyggende tiltak.

Seiling har det fantastiske utgangspunktet at den bedrives ute i frisk luft, på «godt ventilerte steder» og av naturens egne krefter. Et bedre utgangspunkt kan vi ikke ha. Det betyr at seilere har de aller beste forutsetningene til å kunne være aktive, selv i den situasjonen vi nå er i. Men selv om det er mange argumenter for at aktiviteten seiling ikke medfører stor smittefare, skal vi være oss vårt ansvar bevisst og være med på samfunnets «dugnad» for å bidra til at færrest mulig blir rammet av sykdommen Covid-19.

Mandag 11. mai fikk NSF overbrakt Norges Idrettsforbunds generelle veileder for å redusere spredning av koronaviruset. Den er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Veiledningen er NSF pålagt å følge og tilpasse til vår seilsport. Heldigvis åpner den for nye muligheter for oss.

Det er med stor glede vi nå kan løsne litt på de strenge kravene som til nå har vært praktisert. Fra og med i dag av vil det også bli åpnet for trening i tomannsjoller og trening i kjølbåter med inntil tre personer. Forutsetningen er at regelen om 1 meters avstand kan overholdes. 

Fortsatt ser vi det forsvarlig kun å arrangere regattaer i enmannsjoller, singlehanded-klasser og husstandsklasser, og myndighetenes bestemmelser om redusert geografisk aktivitet umuliggjør dessverre arrangement av NM og norgescuper før 15. juni.

Frem til 15. juni 2020 gjelder disse retningslinjene:

BAKGRUNN

Idrettens generelle veileder: «Smittevern for idrett» er den gjeldende hovedveilederen som «Smittevernsveiledning for seiling» er basert på. Den kan lastes ned og leses i sin helhet her.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Nedenstående retningslinjer gjelder for arrangementer og aktiviteter for seilforeninger og klasseklubber tilknyttet Norges Seilforbund:

ANSVAR

 1. Seilforeningen/klasseklubben er ansvarlig for at arrangementer, samlinger, trening og andre aktiviteter i regi av foreningen/klubben gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det innbefatter at arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og arrangøren skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 2. Det et vilkår for gjennomføring av et arrangement at det er utnevnt en smittevernansvarlig.
 3. Garderober skal være stengt.
 4. Foreningen skal ha utarbeidet et sett retningslinjer for hvordan generelle smittevernråd skal bli overholdt i sin forening (stengte garderober, avstand, hindre kødannelser, desinfisering/vask etc). Den smittevernsansvarlige skal påse at disse retningslinjene blir etterfulgt.

DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

 1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. I tillegg kan lokale kveldsarrangementer (ie - tirsdags -onsdagsseilas) med opptil 3 personer i kjølbåt arranges. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
 2. Regattaer kan arrangeres for inntil 50 personer.
 3. Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. De som står for gjennomføringen av arrangementet, omfattes ikke i denne tellingen.
 4. Det tillates ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.
 5. Arrangøren skal ha oversikt over alle deltagere og medarbeidere i arrangementet. Dette for å lette arbeidet med eventuell smittesporing.

DELTAGELSE PÅ TRENING

 1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regelen mellom alle om bord.
 2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

VEIEN VIDERE

Norges Seilforbund er i løpende dialog med ansvarlige myndigheter og Norges Idrettsforbund når det gjelder utviklingen og forståelsen av regler, veiledere og retningslinjer knyttet til smittefaren for Covid-19. Inntil 15. juni gjelder ovenstående retningslinjer for seiling. Dersom det viser seg at retningslinjene ikke overholdes eller om det kommer innskjerpelser eller lettelser fra overordnede organer, kan denne veiledningen bli endret på kort varsel.

NSFs arbeider også løpende med å se på muligheter for å gjennomføre norgesmesterskap, norgescuper, seilsportsliga og andre større arrangementer i år.

Endringer og nyheter vil bli publisert på Norges Seilforbunds nettside, www.seiling.no, og de bli distribuert direkte til seilforeninger, seilkretser og klasseklubber i form av nyhetsbrev.

Oslo 12. mai 2020

NORGES SEILFORBUND

mandag, 11 mai 2020 13:13

Molde viser vei og gir turinspirasjon

Ute på sjøen i frisk luft sammen med familien – du finner knapt noe sikrere fra korona-trusselen enn det. Er det i tillegg et ørlite konkurranseaspekt ved aktiviteten, vil det kunne sette ytterligere en spiss på det hele. I Molde Seilforening har de nå gått løs på den fjerde sesongen med turseilerprosjektet SeilUt hvor det gjelder å besøke ulike havner, og allerede nå ligger foreningen an til å slå tidligere rekorder når det gjelder antall havnebesøk.

podcasten «Explore North», som er en del av Norges Seilforbunds satsning på friluftsliv og en del av «100 Nautiske klubben», har Jon Amtrup snakket med Pål Sletvold om konseptet SeilUt. Kort fortalt går det ut på, som for turorientering der det gjelder å samle et antall poster, å seile til forskjellige havner i løpet av sesongen. Dette er blitt et populært tiltak i Molde Seilforening.

Flere drar ut på sjøen

Pål Sletvold forteller at det har bidratt til å få flere ut på sjøen, og ikke minst har det bidratt til at foreningens medlemmer har seilt til havner de ikke har vært i før. Det er gått sport i å besøke flest mulig havner i løpet av sesongen. Noen konkurrer mot hverandre om antall havner – andre mot seg selv.

Deltagerne synes dette er en hyggelig form for konkurranse der familien har et felles prosjekt i forbindelse med seilturen. Det gjelder ikke, som i regattaer, å seile fortest mulig, men å oppdage nye områder.

Det hele er såre enkelt:

Molde Seilforening har plukket ut et antall havner som er med i sesongens SeilUt. Når man har vært ute og seilt, registrerer man på nettet hvilke havner man har vært i på turen.

– I et regneark registrerer vi så hver båts havner, og hver 3. eller 4. uke sender vi ut en oversikt til alle deltagerne om hvordan de ligger an i forhold til hverandre, forteller Sletvold.

Slik er reglene.

Ankerdram-glass gjorde susen

I 2019 deltok det 18 båter fra Molde Seilforening, som er en forening med rundt 200 medlemmer.

For hver 10. unike havn – det vil si en havn de ikke har besøkt før – vanker det et ankerdram-glass med Molde Seilforenings vimpel og inskripsjon på.

– Til å begynne med hadde vi kun én premie til den som besøkte flest havner, men da vi satte i gang dette med glass for hver 10. havn, tok dette virkelig av. Nå er det flere båter som har nok glass til å kunne invitere nabobåten over på en ankerdram når de ligger i havn.

Sletvold forteller at deltagelse er gratis, og at tur- og havgruppen i foreningen har budsjett stort nok til å dekke utgiftene til drammeglassene. De ser det som en investering i å få flere til å seile og ha glede av sjøen, og de ser også at SeilUt kan bidra til å få flere medlemmer i foreningen.

Vil kunne bli landsdekkende på sikt

Etter at Molde Seilforening startet for fire år siden, er ideen blitt adoptert av noen andre seilforeninger rundt om i landet. Nå har noen røster hevet seg som mener at dette bør bli et landsdekkende tilbud.

– Ja, og det er SeilUt faktisk i ferd med å bli. Vi har fått noen midler fra Norsk Friluftsliv til å utvikle dette, og Jon Amtrup, som er turansvarlig i seilforbundet, jobber nå med å få flere seilforeninger i gang rundt om i landet, forteller Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

– Målet er å få flere seilforeninger i gang, for deretter i første omgang å forsøke å lage fellesprosjekter for foreninger som sogner til samme område. Foreningene i Oslofjorden og Bergen-området bør jo for eksempel kunne gå sammen om å lage noe felles. Når vi så har fått med mange foreninger og regioner, kan vi forsøke å sy dette sammen til et landsdekkende prosjekt. Men nå i startfasen er vi avhengig av lokalt engasjement for å dra det i gang, sier Jon Amtrup.

Pål Sletvold forteller i podcasten at dette ikke er noe stort administrativt prosjekt. Det hele som trengs er en som registrerer havnebesøkene og setter dem inn i regnearket – for deretter å lage noen oversikter over aktiviteten og stillingen i løpet av sesongen. Og i Molde så strekker sesongen seg fra begynnelsen av april til slutten av oktober.

Det er med stor entusiasme og glede å kunne dele at i februar 2020 ble Vindskift offisielt en del av Norges Seilforbund. Vindskift er nå et frittstående prosjekt under NSF som skal bidra til at miljøer som ellers har anledning til å være med på seiling, får delta i seilaktiviteter. 

Det vil bidra til at Norges Seilforbund på en ny, proaktiv måte tar samfunnsansvar innenfor idretten med å fremme åpenhet, inkludering, integrering, samt ny rekruttering til sporten vi alle er så glade i. 

For Vindskift, som er en liten, frivillig interesseorganisasjon som ble startet for fem år siden av noen ivrige ildsjeler som brenner for frivillighet, seiling og sosialt entreprenørskap, betyr denne sammenslåingen veldig mye for bærekraftigheten og fremtiden til Vindskift som konsept og frivillig interesseorganisasjon. 

– Sammenslåingen betyr for Vindskift at vi kan støtte oss til en profesjonell aktør som sitter på masse kompetanse og ressurser innenfor økonomi og administrasjon, og som dessuten vil være gode sparringspartnere. NSF sitter også på et enormt nettverk innenfor seilmiljøet som gjør at Vindskift sammen med NSF kan få skikkelig fart på skaleringen av Vindskifts konsept nasjonalt.  Det betyr at vi kan jobbe mer effektivt for å få fotfeste i alle landets seilforeninger og lokalmiljøer, sier Susanne Wexels i Vindskift.

Vindskift vil fortsatt jobbe som normalt og fokusere på å gjennomføre så mange gode og hyggelige seilopplevelser som mulig for ungdom som trenger det fremover.

– Og selvfølgelig skal vi ta vare på alle de fantastiske frivillige og alle ildsjelene som jobber for at Vindskift skal kunne levere det beste fritidstilbudet til nye målgrupper, sier Susanne.

Organisasjonskartet til Vindskift ser slik ut nå:CleanShot 2020 05 08 at 13.53.462x

– Vi gleder oss til fremtiden og det nye samarbeidet med Norges Seilforbund, sier Susanne Wexels.

fredag, 08 mai 2020 11:28

Jubileums-NM i Moss er avlyst

Et samlet NM for mange av landets viktigste jolleklasser i Moss i august skulle ha markert Norges Seilforbunds 50-års jubileum. Nå er mesterskapet avlyst.

– Vi ser nå at det ikke vil kunne bli mulig å arrangere dette jubileumsmesterskapet for Optimist, Laser, Waszp og RS Feva innenfor de retningslinjene for smittevern og ansmalinger av mennesker som gjelder. Et slikt mesterskap vil kunne samle inntil 2000 mennesker med deltagere, foreldre, funksjonærer og andre, og det overskrider jo langt de 500 som myndighetene tillater, sier Hans Bjørn Paulsrud i Moss Seilforening.

Han er leder av arrangementskomiteen som har forberedt mesterskapet i lang tid.

– Vi fant ut at det ikke lenger er rom for å utsette avgjørelsen om vi skal arrangere eller ikke. Det er av hensyn til vårt eget arbeid, kostnader og ikke minst av hensyn til seilerne som jo må ha noe konkret å forholde seg til.

At dette samle-NM-et, som skulle være en markering av Norges Seilforbunds 50-års jubileum, nå blir avlyst, betyr imidlertid ikke nødvendigvis at det er over og ut for de respektive klassenes NM i år. Splittet opp på mindre arrangementer vil de kunne være mulige å gjennomføre. I samarbeid med optimistjolleklubben ser for eksempel Moss Seilforening nå på om det er mulig å ha et NM kun for Optimist. De øvrige klassene vil kanskje også se seg om etter alternativer.

En av årsakene til at jubileums-NM-et ble lagt til Moss, var at det også ville inngå som en del av en storslått feiring av Moss’ 300-års jubileum som by.

– Vi har gjort et godt forarbeid til mesterskapet i arrangementskomiteen, så vi stiller gjerne opp for å markere et 51-års jubileum til neste år. Men det er det opp til hovedstyret i foreningen og Norges Seilforbund å bestemme, sier Hans Bjørn Paulsrud. 

Samfunnet skal sakte, men sikkert tilbake til normalen, og spørsmålene er mange blant seilere om hva de nye retningslinjene betyr for dem. Tirsdag 12. mai vil vi få et konkret svar.

Engasjementet er stort rundt om i seilforeningene med hensyn til hva slags type seiling man kan sette i gang med og hvordan den skal organiseres. Hvem kan seile med hvem? Hvor mange kan seile sammen og så videre. Over 70 deltagere var med på NSFs teamsmøte på nettet i går da dette var tema for trenere, seilforeninger og andre interesserte.

Torsdag 30. april ble en del retningslinjer for smittevernet justert. Blant annet ble avstandsregelen halvert. Og i går fortalte Erna Solberg at samfunnet nå sakte, men sikkert skal åpnes opp igjen og mest mulig tilbake til normalen. Hun understreket dog at vi nok må forholde oss til smittevernsreglene i en god stund fremover, så helt normalt blir det ikke. Blant annet skal fotball og andre kontakt-idretter få lov til å starte opp igjen. 16. juni starter eliteserien i fotball.

Det går mot grønt lys for seiling med to

Spørsmålene har haglet inn til NSFs administrasjon de siste dagene – for ikke å si timene – og mange av spørsmålene dreier seg om man nå kan starte med tomannsjolle- og shorthanded-seiling i storbåt igjen.

– Med den justeringen vi fikk 30. april og de signalene som ble gitt i går, tolker vi at det å seile to personer om bord i samme båt, bare man passer på å holde avstand, er innafor og greit å gjøre. NSF er innstilt på å gi grønt lys til det, men det helt endelige svaret vil vi imidlertid få på tirsdag når vi har fått behandlet veilederen til Norges Idrettsforbund, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

NIF lager veiledning i helgen

Gjennom hele helgen skal Norges Idrettsforbund jobbe sammen med helsemyndighetene for å utarbeide en veileder for oppstart av idretten igjen.

– Et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges Idrettsforbund og flere særforbund skal innen mandag 11. mai utarbeide en felles veileder for hvordan idrettene skal tilpasse seg sine aktiviteter etter de nye bestemmelsene, heter det i en pressemelding fra NIF.

Når denne veilederen er klar, skal de enkelte særforbundene komme med idrettsspesifikke veiledere innenfor sin idrett basert på NIFs veiledning.

– Mandag får NSF oversendt disse fellesidrettslige retningslinjene og vi skal jobbe med de nye  retningslinjene mandag kveld og tirsdag formiddag. Planen er å publisere dem på tirsdag 12. mai, sier Per Christian Bordal.

Da vil det forhåpentlig komme klare retningslinjer for hva slags seiling man kan bedrive i sommer.

– Det helt avgjørende er at vi følger smittervernsreglene så godt det lar seg gjøre, sier Per Christian Bordal.

Mange gode råd

Og i så måte ble det gitt flere gode tips under gårsdagens teamsmøte med hensyn til hvordan dette kan utføres i praksis under treninger og arrangementer.

 • Man bør ha en smittevernsansvarlig på land/brygga. Det er når folk kommer eller forlater land at det gjerne skjer brudd på smittevernsreglene, så det å ha en ansvarlig på land som kan dirigere alle på land, er helt avgjørende for å ha kontroll.
 • Ha antibac tilgjenglig. Vask alt som blir tatt på. Kjøp inn lavtrykkspumper med vann og litt såpe.
 • Ha systemer for hvordan man henter frem utstyr og rigger opp – og setter ting tilbake igjen.
 • På vannet oppstår det svært få eller ingen smittefarlige situasjoner. Der er det godt med plass og frisk luft.
fredag, 08 mai 2020 06:40

Sebastian Wang-Hansen gir seg

Norges OL-håp i brettseiling, Sebastian Wang-Hansen, har bestemt seg for å gi seg. – En blanding av mange faktorer ligger bak beslutningen, sier han.

I det siste ti-året har Sebastian Wang-Hansen (32) vært Norges fremste brettseiler på herresiden. Han representerte Norge i OL i 2012 og satset mot OL i 2016, men ble ikke uttatt I 2018 kvalifiserte han Norge for en kvoteplass i RS:X for OL i 2020, og den plassen hadde han klare ambisjoner om og var på godt vei til å kapre selv i år. Men da OL ble utsatt til 2021, var det et alvorlig skudd for baugen for ham.

– Jeg hadde tenkt å gi meg etter OL og jeg hadde lagt en del planer etter det. Med OL utsatt til 2021 måtte jeg ha satt disse på vent i ytterligere et år,  men i den usikre situasjonen vi er i nå – det er ikke en gang sikkert om det virkelig blir et OL om ett år – så hadde jeg rett og slett ikke motivasjon nok til å gå løs på enda et år til, sier Sebastian.

– I de siste fire årene har jeg tatt ett år ad gangen for å se om jeg har hatt den tilstrekkelige fremgangen for å kunne nå målet om å kjempe om en god plassering i OL i 2020. Det synes jeg at jeg har hatt, og var derfor innstilt på å satse for fullt mot årets OL. Men nå er jo det forskjøvet med ett år, og jeg har holdt på lenge nå. På et tidspunkt må man jo slutte, og jeg syntes å gjøre det nå, var det riktige valget å ta nå.

En tungtveiende årsak var et svært spennende jobbtilbud som lå foran ham. Sebastian er utdannet sivilingeniør og produktuvikler, og han er allerede nå i full jobb hos firmaet Zen Energy, som driver med utvikling av drivverket i elektriske båter, ferger og skip.

– Jeg er jo veldig godt fornøyd med å kunne gå rett fra toppidrettslivet og inn i drømmejobben. Det er ikke mulig å gjøre litt av begge deler. Toppidrett er hundre prosent – det er alt eller ingenting. Så jeg måtte ta et valg.

Vil være med i seilmiljøet

Sebastian forsvinner imidlertid ikke ut av norsk seilsport, Han vil fortsatt seile aktivt og delta og bidra i seilmiljøet, men i hvilken klasse, vet han ennå ikke. Men han indikerer at det nok må bli noe med foil.

Sebastians siste internasjonale regatta i RS:X ble VM i Australia i februar i år der han ble nummer 24. Under verdenscupen i Japan i august 2019 ble han nummer 8. og i prøve-OL umiddelbart i forkant nummer 18. Før det har han en lang, lang internasjonal karriere, som i World Sailings resultatoversikt startet i oktober i 2005 med VM i Raceboard i Cadiz.  Han representerte Norge i RS:X-klassen i London-OL i 2012. 

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Sebastian for hans lange innsats og for å ha representert Norge i så mange brettsammenhenger, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

I det internasjonale brettmiljøet har Sebastian ord på seg for å være en av de aller best fysisk trente seilerne.

– Sebastian har satt standarden med hensyn til hvor den fysiske listen skal ligge, og han har bidratt til å trekke hele det norske landslaget opp, sier Per Christian Bordal. 

onsdag, 06 mai 2020 18:24

Trenerpraksis med smittevern

Klubbkonferansen på web er vel overstått med fem webinarer, men det blir ikke stille på nettet av den grunn. Torsdag 7. mai kl 21:00 blir det åpent teamsmøte om «Treningspraksis med smittevern».

Koronaviruset har snudd opp ned på regattaer og treninger, og torsdag blir det et teamsmøte for alle trenere, seilforeninger og andre interesserte – møtet er åpent og alle kan delta – der man skal diskutere hvordan trenere kan jobbe innenfor de smittevernsrestriksjonene som myndighetene har gitt.

Det kan bli en svært aktuell og nyttig seanse:

– Klokka 16:00 den samme torsdagen kommer myndighetene med nye regler knyttet til idretten, og vi vil forsøke å tolke og behandle dem med hensyn til seilsporten før teamsmøtet starter, slik at vi forhåpentlig kan ha de nye bestemmelsene i mente under teamsmøtet, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

– Under webinarene vi har arrangert tidligere, har vi hatt innledere til de ulike teamene, men denne gangen går vi rett i gang med en dialog mellom trenere og seilforeninger om koronasituasjonen og hvordan vi skal håndtere den i praksis, sier Iens Ludvig Høst, ansvarlig for trenerutvikling i Norges Seilforbund.

Mange trenere og foreninger er allerede godt i gang med årets trening, og fra dem håper Høst å få gode innspill.

– Under teamsmøtet håper jeg vi kan få til en fruktbar erfaringsutveksling og diskusjon om ulike løsninger og måter å arrangere treninger på, slik at vi alle kan lære av hverandre. Det fins ikke noen fasitsvar for dette, men jeg håper at vi i fellesskap kan komme frem til mange gode løsninger og forslag til hvordan vi kan tilrettelegge og gjennomføre treninger på en best mulig måte i denne spesielle tiden, sier Iens Ludvig Høst.

Møtet starter kl 21:00 torsdag 7. mai og er beregnet å vare i mellom 30 og 45 minutter.

Du får tilgang til teamsmøtet her når det åpner.

tirsdag, 05 mai 2020 11:56

Støtte til de som ikke kan delta

Seilforeningenes sommerleire er ikke gratis, og det er ikke alle barn forunt å kunne delta. Nå kan seilforeningene søke om økonomisk støtte til gratisplasser til dem.

– Det er det tredje året vi har søkt – og fått – midler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet til å støtte deltagelse på sommeraktiviteter for barn og familier som ellers ikke vil ha råd til å delta på dette. Nå er det anledning for seilforeningene til å søke om å få benytte disse midlene, forteller Per Christian Bordal.

Han forteller at Norges Seilforbund kan gi 1500 kroner i støtte per sommerskoleplass som gis ut gratis til de barna det gjelder. Ialt er det midler tilgjengelig for 50 slike plasser, og selv om det er ønskelig å spre midlene ut over det ganske land, vil det av praktiske grunner stort sett være førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

– Jeg håper at seilforeningene tar seg det ekstra bryet det er med å finne frem til de barna i lokalmiljøet som det ikke er gitt at kan ha anledning til å delta på sommerskolene og oppleve lek, seiling og sjøliv. Vår erfaring er at de foreningene som har lykkes med dette tidligere, er de foreningene som har tatt kontakt med organisasjoner som vanligvis jobber med denne gruppen barn i samfunnet. De vil kunne hjelpe til med å finne frem til de barna en sommerskole kan være aktuelt for, sier Bordal.

Noen stikkord kan være Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, ulike organisasjoner som jobber i barn- og ungdomsmiljø som for eksempek Home Start – eller rett og slett kommunen.

– Vi håper mange seilforeninger vil legge bredsiden til slik at vi kan få gitt bort de 50 plassene vi har til rådighet.

Søknadsprosessen er såre enkel og ubyråkratisk:

– Send en e-post til meg med en søknad om antall plasser, og så bekrefter jeg superraskt tilbake. Og som sagt, førstemann til mølla vil i prinsippet gjelder, men vi håper på en god spredning rundt om i landet, sier Per Christian Bordal.

mandag, 04 mai 2020 14:27

Folkehøyskole tilbyr seiling i Norge

Jeløy Folkehøyskole i Østfold tilbyr fra høsten av en linje med seiling, vannsport og friluftsliv. Lærer vil være tidligere landslagstrener Jan Steven Johannessen.

20181013 091415 MJP 2mtxt«Glad i å være inne og redd for å bli våt på beina? Da bør du glemme denne linja. Men vi ønsker å utfordre deg – tar du sjansen?»

Slik introduserer Jeløy Folkehøyskole sitt nyeste tilbud som retter seg mot ungdom som er interesserte i seiling og vannsport.

– Det nye er at dette er en linje hvor seilingen og all aktivitet foregår i Norge. Vanligvis har jo reiser til ulike steder i verden vært noe av trekkplasteret til at ungdom har søkt seg til folkehøyskoler, men slik situasjonen er nå, er dette uaktuelt. Både på grunn av koronakrisen og ulike reiserestriksjoner, men også fordi flere og flere ungdommer blir bevisste på ikke å etterlate seg for store CO2-avtrykk, sier linjeansvarlig, Lorentz Colberg, ved folkehøyskolen.

Skal lære å seile effektivt

«Seiling, vannsport og friluft» heter den nye linjen, og med seg som seilerlærer har skolen fått Jan Steven Johannessen.

– Ja, dette gleder jeg meg til. Målet er at elevene ikke bare skal lære å seile fra et sted til et annet, men at de også skal lære seg å seile effektivt fra A til B. Det skal ikke bare være turen og opplevelsen, men de skal også lære hvordan de får ut det optimale av en seilbåt. Målet er at de også skal få lyst til å konkurrere, og en del av opplegget i sommerhalvåret vil være å delta i onsdagsregattaene til Moss Seilforening.

Folkehøyskolen disponerer en RS 21 kjølbåt, men gjennom samarbeidet med Moss Seilforening har den også tilgang til RS Feva-joller.

– Jeg tror denne linjen blant annet passer godt for mange av de som begynte å seile som barn eller var med foreldrene i båt, men som kanskje mistet interessen litt og nå gjerne vil ta den opp igjen som 17-18-åring. Jeg tror faktisk det er en linje jeg selv godt kunne ha tenkt meg å melde meg på til om jeg selv hadde vært så ung, sier Jan Steven Johannessen.

Vil bruke naturen rundt sjøen

Ved siden av seilingen, som vil ha en sentral plass, vil elevene også være innom alle former for vannsport som padling, brettseiling, kiting både på sjø og snø, surfing og stand up paddle (SUP). De vil også få god kjennskap til friluftsliv i sin alminnelighet. 

– Vi vil ha fokus på å bruke naturen rundt sjøen på alle mulige måter, sier Jan Steven.

– Vi har veldig mange muligheter i nærheten av skolen, men vi planlegger også turer i Norge, blant annet til Lofoten. Den vil inneholde flere stopp underveis med padling på Helgelandskysten, surfing på Unstad-stranden, seiling og toppturer, supplerer han.

 Folkehøyskole Padling
 PADLING: Padling er en av vannsporten som elevene vil stifte bekjentskap med. FOTO: Jeløy Folkehøyskole

Elevene vil ta båtførerprøven i løpet av skoleåret, de vil kunne bli instruktører innen seiling og få våtkurs i padling. De vil også få opplæring i matlaging, sikkerhet og førstehjelp knyttet til friluftsliv.

– Dette er en utelinje, og vi vil bruke de flotte mulighetene vi har i Norge, sier Lorentz Colberg, som er tidligere historielærer. Han håper også å kunne tilføre elevene litt historisk bakgrunn for de stedene de ferdes.

Jeløy Folkehøyskole drives av Frelsesarmeen. Eneste obligatoriske, kristne innslag er morgensamlinger som inneholder temaer om tro-liv-moral-etikk.

– Men elevene vil få et innblikk i arbeidet Frelsesarmeen driver med. Det har jeg erfart at elevene synes er både givende og spennende.

Colberg forteller at de har plass til inntil 15 elever på denne nye linjen, som nettopp er blitt lansert.

onsdag, 29 april 2020 07:22

Seilforeningen – et sted å være?

Hvordan kan seilforeningens klubbhus og anlegg bli et sted å være for barn og ungdom også utenom de organiserte treningstimene? Det er temaet for det siste webinaret i «Klubbkonferansen på web».

Seilforeningene rundt om i landet rår over noen av de fineste strandeiendommene som fins. Anlegg og klubbhus ligger tett ved vannet, men det til tross ser man det samme bildet de fleste stedene: Utenom de oppsatte treningstimene eller regattaene er det nokså folketomt der.

– At det ikke er noe liv på disse attraktive og flotte stedene utenom at noe blir arrangert der, er jo helt utrolig! Det er det blitt sagt av mange som ikke hører til seilmiljøet, men som passerer disse anleggene til daglig.

– Så hva kan man gjøre for å omskape seilforeningene til et levende og naturlig sted for seilinteressert – eller potensielt seilinteressert – ungdom å være?

En fotballtrener til inspirasjon

For å strø noen tanker rundt dette temaet, vil det femte og siste webinaret i «Klubbkonferansen på web» ha fem innledere – og en derpåfølgende diskusjon. Alle som ønsker det, kan ta ordet på webinaret, som avholdes på plattformen Teams søndag 3. mai kl 19:00.

Alf-Ingve Berntsen i Bryne Fotballklubb har skapt et miljø som er blitt lagt merke til og som blant annet har frembrakt fotballstjernen Alf-Inge Haaland. Det er Berntsen som har skapt visjonen: «Flest mulig, lengst mulig, best mulig», en visjon seilforbundet har adoptert, og kjernen i Berntsens prosjekt er å holde hele kompisgjengen som sogner til forballklubben, samlet – uansett hvilket nivå de er på. Alle er like viktige. Det Bryne Fotballklubb holder på med, vil det nå bli forsket på.

Alf-Ingve Berntsen vil fortelle om sin filosofi på webinaret, og Iens Ludvig Høst, som har hatt ansvaret for og har guidet til nå flere hundre tilhørere igjennom de fire foregående webinarene, tror det er mye som kan overføres til seilingen av det fotballtreneren vil fortelle. 

Innspill fra seilmiljøet

Geir Odmar Heldal fra Christianssands Seilforening vil fortelle om foreningsmiljøet på Sørlandet, og Mathias Mollatt, som er blitt hovedtrener i Moss Seilforening, vil lufte noen av sine tanker, blant annet om hvordan man kan tilrettelegge foreningsanlegget med treningsapparater som kan brukes av seilerne når som helst.

 C94JxP6W0AEUVrK
 FRA KRISTIANSAND: Geir Odmar Heldal fra Christianssands Seilforening vil være en av innlederne under den 5. og siste seansen av «Klubbkonferansen på web». FOTO: Twitter

Sarah Thodesen fra Bundefjorden Seilforening vil si noe om hva ungdommen selv ønsker seg at foreningene tilrettelegger for at de naturlig skal søke seg til klubbanlegget utenom treningene. 

I Ålesunds Seilforening planlegger man nå å bygge et nytt klubbhus, og Inge Bøen vil fortelle hvordan de tenker seg at klubbhuset og anlegget deres skal brukes.

Mange spørsmål – og forhåpentlig mange svar

– Er det slik at alt i foreningene er blitt så organisert at det ikke er plass for noe sosialt og spontant utenom treningstidene?

Det er nok et av mange spørsmål som vil bli diskutert under webinaret 3. mai. Iens Ludvig Høst ser frem til et spennede webinar der han håper på mange interessante og kreative innspill. 

– Det er ingen tvil om at det ligger et potensiale for seilsporten å skape liv og røre i anleggene også utenom treningstimene, sier han.

Webinaret kan følges på Teams søndag 3. mai kl 19:00 og det vil vare til ca. kl 20:30. Det kan også følges på Facebook, men det er kun på Teams man selv har anledning å komme til orde dersom man har noe på hjertet og vil delta i diskusjonen.

For å bli minnet om webinaret i forkant av at det starter og få en direkte link inn til Teams, kan du melde deg på her.

Page 8 of 26